Phật pháp

Lá Bồ Đề số 22
Tue, 05 / 2015 9:00 PM
CÂU HỎI: NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính gởi Đại Đức Thích Thiện Thuận Con tên l&agr[...]
Lá Bồ Đề số 21
Tue, 05 / 2015 8:00 PM
CÂU HỎI: Kính thưa thầy Thích Thiện Thuận!  Con là Phật tử Nguyễn Thuỵ Uyên Phương pháp danh Diệu[...]
Lá Bồ Đề số 20
Tue, 05 / 2015 7:19 PM
CÂU HỎI: Kính gởi Thầy Thích Thiện Thuận. Đầu thư con xin kính chúc Thầy được dồi dào sức khỏe. Con t&ec[...]
Lá Bồ Đề số 19
Tue, 05 / 2015 6:23 PM
Kính bạch Thầy, Xin Thầy cho con hỏi: 1. Con nếu chưa Quy Y, vậy thì con có được phép mặc áo tràng khi[...]
Lá Bồ Đề số 18
Tue, 05 / 2015 5:30 PM
CÂU HỎI: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, tên con là Quốc Việt, pháp danh của con là Huệ Thông,[...]