Mon, 07 / 2018 8:50 AM | Ban Biên tập

CHƯƠNG TRÌNH

Đại Giới đàn “Bảo Tạng” PL. 2562 – DL. 2018

Ngày 14 tháng 11 năm 2018 (Nhằm 08/10/Mậu Tuất)
– 07 giờ 00: Giới tử tề tựu
– 09 giờ 00: Phân phòng xá
– 11 giờ 00: Thọ trai
– 12 giờ 00: Chỉ tịnh
– 14 giờ 00: Giáo giới Hành nghi (TT. Thích Thiện Thuận)
– 17 giờ 00: Dược thạch
– 19 giờ 00: Khóa lễ Sám hối
– 20 giờ 30: Sinh hoạt Giới tử (Dẫn thỉnh, Ban Quản Giới tử)
– 21 giờ 30: Hô canh tọa thiền
– 22 giờ 00: Chỉ tịnh.

Ngày 15 tháng 11 năm 2018 (Nhằm 09/10/Mậu Tuất)
– 03 giờ 30: Thức chúng
– 04 giờ 00: Khóa lễ Sám hối
– 06 giờ 00: Tiểu thực
– 06 giờ 30: Thi trắc nghiệm
– 07 giờ 30: Phát quà đồng bào nghèo (chùa Đại Tòng Lâm ngoài)
– 08 giờ 00: Cung nghinh Hội đồng Thập sư quang lâm
– 11 giờ 00: Thọ trai
– 14 giờ 00: Khảo hạch Giới tử
– 17 giờ 00: Dược thạch
– 18 giờ 00: Sái đàn
– 18 giờ 30: Khai thị Giới tử (HT. Thích Quảng Hiển)
– 19 giờ 30: Tụng Trường Hàng luật
– 21 giờ 00: Tuần chiểu
– 22 giờ 00: Chỉ tịnh.

Ngày 16 tháng 11 năm 2018 (Nhằm 10/10/Mậu Tuất)
– 03 giờ 30: Thức chúng
– 03 giờ 45: Khóa lễ Sám hối
– 04 giờ 45: Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni phát lồ
– 06 giờ 00: Tiểu thực
– 07 giờ 00: Cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm quang lâm
– 08 giờ 00: Lễ Khai mạc Đại Giới đàn (có Chương trình riêng)
– 10 giờ 00: Khai đạo Giới tử (HT. Thích Minh Thông)
– 11 giờ 00: Thọ trai
– 14 giờ 00: Tấn đàn truyền giới Sa-di, Sa-di-ni
– 15 giờ 30: Trùng tuyên Kinh Di Giáo
(tập trung Giới sư đàn Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni)
– 17 giờ 30: Dược thạch
– 19 giờ 00: Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Thức-xoa
– 22 giờ 00: Chỉ tịnh.

Ngày 17 tháng 11 năm 2018 (Nhằm 11/10/Mậu Tuất)
– 03 giờ 30: Thức chúng
– 04 giờ 00: Truyền giới Tỳ-kheo-ni
– 06 giờ 30: Tiểu thực
– 08 giờ 00: Đại cương Giới luật (HT. Thích Minh Thông)
– 10 giờ 00: Truyền Thập thiện giới
– 11 giờ 00: Thọ trai
– 14 giờ 00: Giới sư Ni đến đại Tăng cầu Chánh giới
– 14 giờ 30: Thuyết U minh giới (TT. Thích Pháp Huệ)
– 17 giờ 00: Dược thạch
– 18 giờ 30: Truyền Bồ-tát giới
– 20 giờ 00: Tấn hương
– 21 giờ 00: Chỉ tịnh.

Ngày 18 tháng 11 năm 2018 (Nhằm 12/10/Mậu Tuất)
– 03 giờ 30: Thức chúng
– 04 giờ 00: Công phu khuya
– 06 giờ 30: Tiểu thực
– 08 giờ 00: Lễ Bế mạc Đại Giới đàn (có Chương trình riêng)
– 10 giờ 00: Cổ Phật khất thực.
– 11 giờ 00: Trai Tăng
– 12 giờ 00: Tạ đàn.

Xem thêm:

THÔNG BÁO – V/v Đại Giới đàn “Bảo Tạng” PL.2562 – DL.2018

Bài viết cùng chuyên mục