Sun, 05 / 2020 10:46 PM | Ban Biên tập

Từ ngày 12 đến 16/5/2020. TT. Thích Thiện Thuận đã hướng dẫn tổ chức 10 Trai đàn Dược Sư Thất Châu tại 9 tự viện cầu an cho Phật tử Phạm Tấn Nghĩa, pháp danh Thiện Nhân nhân lễ đáo tuế, gồm: Tịnh xá Ngọc Thạnh, thiền viện Huệ Chiếu, Viện Chuyên Tu, Trường Phật học Đại Tòng Lâm, Ni viện Thiện Hòa, chùa Liên Trì, chùa Vạn Phước, chùa Như Ý, chùa Long Quang. Phật tử Thiện Nhân đã thỉnh 455 vị Tăng Ni tụng kinh Dược Sư và cúng dường tịnh tài 455 triệu đồng.

Đời người chỉ được mừng thọ khi sống tròn lục thập hoa giáp (61 tuổi ta), người xưa dạy làm lễ đáo tuế bằng cách mở tiệc chiêu đãi họ hàng, thân hữu và thiết lễ cúng tế trời đất, thần linh để tạ ơn và cầu sống lâu. Nhưng dưới lăng kính Phật giáo, người được khỏe mạnh sống thọ là hoàn toàn nhờ gieo nhân bố thí, cúng dường, phóng sanh. Do vậy, Phật tử hiểu đạo nên phát tâm ăn chay, giữ giới trì tụng kinh Dược Sư và cúng dường Tam bảo, giúp đỡ người bệnh hoạn, nghèo khó… thì được tăng phước tăng thọ.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục