Mon, 07 / 2019 9:03 PM | Ban Biên tập

PHÂN ƯU

Nhận được tin Thân mẫu của Đại đức Thích Thiện Thông là cụ bà LƯƠNG THỊ HUỆ pháp danh Tâm Ủng vừa tạ thế, hướng thọ 79 tuổi.

Thượng tọa Trụ trì cùng toàn thể Tăng chúng Viện Chuyên Tu thành kính phân ưu với Sư chú Thích Thiện Thông và gia đình.

Cầu nguyện hương linh Cụ bà siêu đăng Phật quốc.

Bài viết cùng chuyên mục