Mon, 10 / 2017 8:45 AM | Ban Biên tập

Thương sư phụ đường xa vất vả
Đem pháp mầu cao cả Như Lai
Truyền cho đại chúng nơi đây
Biết đến chân lý đạo dày…thầm tu

Thầy nói pháp như ru phật tử
Giọng ngọt ngào từng chữ từng câu
Bao lời đạo pháp thâm sâu
Làm cho đại chúng nỗi sầu dần vơi

Bao gian khó thân người ai hiểu
Nỗi nhọc nhằn thầy chịu mình ên
Lời vàng đạo pháp nói lên
Là bao vất vả nhiều đêm thức tròn

Vì Ngài sợ chúng con lầm lạc
Bị ngoại tà mê hoặc tối tăm
Nên thầy nào quản khó khăn
Đem bao giáo pháp đưa sang đất Hàn

Ơn sư phụ vô vàn cao quý
Nguyện đời này quyết chí nương theo
Nghiệp lành quả thiện hằng gieo
Báo ân sâu nặng bao điều thầy ban

Cầu sư phụ thân an tâm lạc
Đem pháp màu độ bạc quần sanh
Mong ai nghe đến pháp lành
Một lòng tín ngưỡng tu hành thoát thân

Phật tử . HUỆ THIÊN DUYÊN

Bài viết cùng chuyên mục