Fri, 10 / 2020 7:24 PM | Ban Biên tập

Vào lúc 18 giờ 00 ngày 04/10/2020, TT. Thích Thiện Thuận quang lâm Chùa Hạnh Sơn thuyết giảng chủ đề “Nghĩ về chữ Tham” với sự tham gia của gần 300 bà con Phật tử gần xa tại Tỉnh Đồng Nai về lắng nghe thuyết giảng.

Xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi giảng:

Bài viết cùng chuyên mục