Tue, 09 / 2020 3:10 AM | Thiện Hưng
Ngày 31/8/2020, đại chúng ra Viện Chuyên Tu tháo dọn và chuyển các bồn nước còn lại. Một điều làm cho đại chúng cứ suy nghĩ hoài không thấu là tìm cách di chuyển đàn gà tre gần trăm con, cuối cùng thì dùng lưới vây bắt nhưng chỉ được khoảng 50 con, số còn lại không cách nào bắt được, giờ vẫn còn sống “bám trụ” nơi chốn cũ Viện Chuyên Tu. 
Buổi tối hôm nay là buổi tụng kinh đầu tiên của Sư phụ và đại chúng tại chánh điện chùa Vạn Thiện sau khi hoàn thiện phần thiết kế 1.800 tượng đức Phật Dược Sư rất trang nghiêm. Đại chúng ngồi trước tôn tượng các Đức Phật của Viện Chuyên Tu chuyển vào tôn trí tại chánh điện này vẫn còn nao nao nhớ về cảm giác ngôi chánh điện gỗ ngày trước.
Bài viết cùng chuyên mục