Tue, 11 / 2017 7:06 AM | Ban Biên tập

Một bước thong dong nhẹ cõi lòng
Tiền tài vật chất cũng như không
Chẳng cầu hưởng thụ chìm tham đắm
Nhẹ nhàng trong thiền định là xong.

Quyến luyến mà chi những bông hồng
Để rồi chìm nổi cảnh ngóng trông
Lời thề ước hẹn thêm day dứt
Thân tàn hối tiếc việc đã xong.

Mượn thân đi khắp cõi hồng trần
Thấy người vướng bận món tham sân
Ta đây thương sót nên chỉ lối
Đưa người thoát khỏi cảnh khổ đày.

Cõi tịnh như mơ sống an hòa
Vàng bạc châu báu trải hằng sa
Không tham không đắm chìm trong cảnh
Hưởng lạc từ tâm khởi tấm lòng.

Đây mười phương Phật hoa thơm ngát
Sen nở sắc màu rực sáng trong
Tiếng pháp nhiệm mầu vang cùng khắp
Đưa người giải thoát trụ ở trong.

Cất bước từ tâm dục cõi lòng
Mở cửa tâm hồn hứng nắng trong
Bên thầy bạn đạo ta cùng tiến
Hướng về miền đất mới bình yên..!!!

PT TUỆ CHUNG 

Bài viết cùng chuyên mục