Tue, 07 / 2019 4:26 AM | Thiện Hưng

Ngày 21/7/2019, chương trình tu học Một ngày an lạc, khóa Huân tu lần thứ 66 đã diễn ra tại Viện Chuyên Tu 2, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với sự tham gia tu học của trên 700 hành giả … Chương trình tu học một ngày được mở đầu với pháp thoại có chủ đề: “Chướng Duyên Của Người Phật Tử Khi Tu Tập” do TT. Thích Thiện Thuận thuyết giảng.

Mở đầu bài pháp thoại, Thượng tọa giảng sư vạch rõ ngay tác nhân gây chướng duyên. Khi chúng ta phát tâm vững chắc về niềm tin vào giáo lý Đức Phật thì lập tức sẽ có tác động đến những người không tin Phật, cả những người  muốn hủy báng Phật pháp. Những người này sẽ phản ứng ngược lại để giành giựt chúng ta bằng cách bài xích, phỉ báng, chỉ trích làm chúng ta mất niềm tin vào Phật pháp. Cái đó gọi là thế lực của ma. Ma ở đây là cái xấu, là sự bất thiện làm giảm lòng tin, làm cản trở người tu tập. Thế lực của ma rất mạnh, bởi chúng nương vào tánh tham dục, sân hận để lôi kéo người tu tập chưa định tĩnh sa vào vòng oan trái, tội lỗi. Cho nên, tu tập càng tốt, chướng duyên càng hiện ra. Đòi hỏi người tu tập phải có ý chí, nghị lực và sự kham nhẫn để sống trọn vẹn với niềm tin bất thối chuyển của mình. Tâm ma tạo ra oan trái, còn tâm chơn chánh sẽ tạo ra môi trường an lạc. Đức Phật từ bi khuyên nhũ mọi người nên sống có ý thức yêu thương, quan tâm đến nhau để xây dựng niềm tin trong cuộc sống.

Trong Kinh Kamala Đức Phật  dạy 10 điều chớ vội tin:

Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết. Hai là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống. Ba là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.  Bốn là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở. Năm là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình. Sáu là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình. Bảy là, chớ vội tin một điều gì, khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt. Tám là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình. Chín là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ. Mười là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Thượng tọa giảng sư tạm đúc kết: Niềm tin chơn chánh phải đi với lý trí biết tư duy đúng hướng. Hiểu rồi mới tin , cái đó gọi là chánh tín. Niềm tin là lập trường vững chắc của người tu tập. Người Phật tử cần phải xây dựng và nuôi dưỡng niềm tin chơn chánh của mình, tin sâu vào nhân quả, tin mình là chủ của bao điều họa phúc, tin tâm mình sẽ tương ưng với tâm của Phật , “tức tâm tức Phật”.  Tin điều đó để ứng dụng trong đời sống, cố gắng tu tập giảm bớt nghiệp bất thiện thì nghiệp thiện sẽ tăng trưởng. Từ đó học cách buông xả, xa rời si mê, tham ái. Niềm tin chơn chánh rất quan trọng và cẩn thiết trong đời sống. Tin không đúng chơn lý sẽ dẫn đến mê tín dị đoan hoặc dẫn đến cực đoan với lối sống buông thả, không có trách nhiệm với bản thân. Trước khi tin bất cứ điều gì nên suy nghĩ thêm lời dạy đó, học thuyết đó có điều gì lợi ích cho chúng ta và nhân loại, cho gia đình và xã hội.  Đây là cách nhận thức niềm tin của người Phật tử sau khi phát sinh trí tuệ. Xác tín niềm tin chơn chánh, người Phật tử sẽ nghe theo giáo lý đó, suy nghĩ từ giáo lý đó và thực tập từ giáo lý đó và có được an lạc.

Thượng tọa giảng sư đặc biệt nhắc nhở: Chắc chắn trong tu tập, người Phật tử sẽ  ít nhiều gặp một số chướng duyên. Nhưng đó không phải là điều đáng lo ngại. Mà điều đáng lo ngại của người Phật tử trong quá trình tu tập là lo không có niềm tin, không có nghị lực và không có trí tuệ.

Sau thời pháp thoại, chương trình khóa Huân tu lần thứ 66 của đạo tràng Viện Chuyên Tu được tiếp nối với thời kinh Sám hối hồng danh, lạy Vạn Phật… Và khóa Huân tu lần thứ 66 đã chính thức kết thúc với thời Mông sơn thí thực vào buổi chiều.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

Diệu Hồng, Thiện Từ

 

 

Bài viết cùng chuyên mục