Fri, 10 / 2020 9:35 PM | Ban Biên tập

Lúc 19 giờ ngày 25/10/2020, TT. Thích Thiện Thuận đã quang lâm giảng đường Chánh Trí chùa Xá Lợi, quận 3, tp. Hồ Chí Minh thuyết giảng chủ đề “Đường Vào Kinh Pháp Hoa – phần 1” với sự tham gia khoảng 200 Phật tử.

Thượng tọa giới thiệu cấu trúc 3 bộ kinh Pháp Hoa (Pháp Hoa tam bộ), bao gồm: Phần khai kinh (Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, có ba chương), phần chính (Kinh Pháp Hoa, có hai mươi tám chương), và phần Pháp hành (Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp, có một chương).

Ngoài ra, Thượng tọa chia sẻ kinh Pháp Hoa chia làm ba hội khác nhau (nhị xứ tam hội) đó là trước pháp hội Linh sơn (tiền Linh sơn hội), pháp hội trên không trung (Hư không hội), và sau pháp hội Linh sơn (hậu Linh sơn hội).

Thính chúng vô cùng hoan hỷ, tiếp thu kiến thức khi nghe Thượng tọa thống kê đơn giảng và cách trình bày ngăn gọn, xúc tích: Theo tông Thiên Thai, kinh Pháp Hoa hai mươi tám phẩm được phân đoạn theo hình thức hai môn và sáu đoạn (nhị môn lục đoạn) bao gồm Tích môn và Bổn môn. Mỗi môn có ba phần: phần giới thiệu (tự phần), phần chính (chính tông phần), và phần kết (lưu thông phần).

Đối với Tích môn, chương một là phần giới thiệu, chương hai đến chương mười là phần chính tông, chương mười một đến chương mười bốn là phần kết.

Đối với Bổn môn, chương mười lăm (Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất) là phần giới thiệu, Phẩm mười sáu (Như Lai Thọ Lượng) là phần chính tông, chương mười bảy đến hai mươi tám là phần kết.

Bài viết cùng chuyên mục