Fri, 07 / 2020 6:09 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 17/7/2020, TT. Thích Thiện Thuận hướng dẫn Phật tử Trần Thị Hà và gia quyến đến chùa Vạn Thiện cúng dường cho hơn 200 Tăng Ni ẩn tu khu vực Vạn Hạnh và núi Thị Vải để hồi hướng công Đức cầu siêu cho chồng là hương linh Trần Quang, pháp danh Thiện Đạo.

Phẩm vật cúng dường gồm gạo thơm lài, mì gói và tịnh tài. Tổng trị giá cúng dường là 200 triệu đồng. Dù trời đổ mưa, nhưng chư Tôn Đức vẫn chịu khó đến nhận đông đủ.

Bài viết cùng chuyên mục