Fri, 05 / 2020 7:51 PM | Ban Biên tập

Hôm nay ngày 22/5/2020, Trong chuỗi các sự kiện mừng đáo tuế cầu an chúc thọ cho mình, được sự hướng dẫn của TT. Thích Thiện Thuận trụ trì Viện Chuyên Tu, Phật tử Phạm Tấn Nghĩa pháp danh Thiện Nhân đã cúng dường 14 ngôi chùa đang gặp khó khăn trong xây dựng.

Mỗi chùa cúng dường 30 triệu đồng, tổng chi phí là 460 triệu đồng cho các chùa: Liên Tâm, Viên Ý, Thiên Phước, Vạn Sơn, Hương Lâm, Giác Ngộ, Hưng Phú, Bửu Hạnh, Ngọc Chiếu, Phổ Mình, Quảng Liên, Phước Long, Vạn Phước, Bửu Lâm.

Bài viết cùng chuyên mục