Fri, 07 / 2019 8:40 PM | Thiện Hưng

Ngày 17/07/2019 BTN Ánh Đạo do ĐĐ. Thích Thiện Hưng dẫn đoàn đến trụ xứ An cư Kiết hạ tại Bình Định. Đoàn dâng lễ phẩm cúng dường tại Tổ đình chùa Thập Tháp, chùa Thiên An, Tu viện Nguyên Thiều thuộc trường Trung cấp Phật học Tăng, Ni.

Sau khi dâng lễ phẩm cúng dường hạ trường Tổ đình Thập Tháp lúc 8:30, đoàn đã đến chùa Thiên Ân do TT. Thích Đồng Thành trụ trì. Sau lời tác bạch cúng dường Thượng toạ trụ trì đã thay lời chư Tôn đức Tăng tại hạ trường, tri ân đến TT. Thích Thiện Thuận cùng Tăng chúng và Phật tử tại Viện Chuyên Tu đã thương tưởng đến hạ trường chùa Thiên Ân, tạo điều kiện cho chư Tăng cấm túc huân tu trong 3 tháng An cư Kiết hạ. Được sự hứa khả của chư Tôn đức Ban quản viện Tăng, Ni tại Trường hạ Trung cấp Tăng, Ni thuộc hạ trường Nguyên Thiều, đoàn đã dâng lễ phẩm và cúng dường trai tăng hơn 200 Tăng, Ni sinh và hành giả từ các nơi về An cư Kiết hạ. Sau lời tác bạch của ĐĐ. Thích Thiện Hưng, Thượng toạ thiền chủ đã tán thán tinh thần phụng sự đạo pháp và thương tưởng của chư Tăng Phật tử tại Viện Chuyên Tu, không ngại đường xa đã đến miền Trung chia sẻ và tạo điều kiện thuận duyên cho học Tăng học Ni yên tâm tu học. Nghĩa cử này mang ý nghĩa cao cả của những người đi trước, tiếp nối góp phần đào tạo các thế hệ mai sau. Cuối lời Thượng toạ thiền chủ đại diện Tăng, Ni thọ nhận phẩm vật và cầu nguyện phước báu cho những thí chủ đã hỉ cúng tịnh tài phẩm vật đến chư Tôn đức hạ trường.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

Bài viết cùng chuyên mục