Tue, 07 / 2020 10:41 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 27/7/2020, TT. Thích Thiện Thuận hướng dẫn Phật tử Trần Thị Hạ và thân quyến đến chùa Vạn Phước, Tp. Vũng Tàu tổ chức cúng dường trai Tăng cho khoảng 240 hành giả Tăng Ni an cư của địa phương Vũng Tàu.

Buổi lễ trang nghiêm với sự chứng minh của HT. Thích Giác Tùng, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; HT. Thích Phước Huệ, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tp. Vũng Tàu.

Bài viết cùng chuyên mục