Thiện nguyện Ánh Đạo

BTN Ánh Đạo: Báo cáo tài chính quý 2-2016
Sun, 07 / 2016 12:32 PM
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trên tinh thần “Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật “, Ban Thiện nguyện Ánh Đạo đã cố gắng phát huy các chươn[...]