Thiện nguyện Ánh Đạo

MỞ RỘNG VÒNG TAY MỞ RỘNG VÒNG TAY
Wed, 10 / 2019 10:06 PM
Ngày 23/10/2019, được sự hứa khả của Thượng tọa Trụ trì Viện Chuyên Tu, Phật tử Thanh Năng – Trưởng Phân Ban Ánh Đạo Sen Trắng đã cùng với các P[...]