Theo dấu chân Thầy

Xả bỏ “tự ngã” khi thuyết pháp
Tue, 12 / 2015 7:09 PM
Thuyết pháp là hạnh cao quý của người hoằng pháp vì họ là sứ giả của Như Lai, mang ánh sáng của chánh pháp rải đều khắp nhân gian khiến cho muôn ngườ[...]