Phật thuyết

2. Quà cho người ra đi 2. Quà cho người ra đi
Wed, 09 / 2021 1:19 AM
  Một hôm, sau quốc tang hoàng thái hậu, vua Ba-tư-nặc đến diện kiến đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn an ủi vua: – Đại vương! Xưa nay, người sống [...]
1. Đế Thích và kiếp lừa 1. Đế Thích và kiếp lừa
Mon, 09 / 2021 1:24 AM
“Đức Phật dạy Đế Thích[1] bài kệ: ‘Chư hành[2] đều vô thường Là pháp có thịnh suy Có sinh rồi biến hoại Tịch diệt là an vui. [...]