Phật thuyết

Chuyện 01 Chuyện 01
Sun, 02 / 2022 11:12 PM
  Thuở xưa, Bồ-tát[1] đã thấu tỏ lý chân, thấy đời vô thường, mạng sống khó bảo toàn, nên dốc hết tiền của để bố thí. Thiên Đế Thích[2] thấy Bồ-[...]
03. ĐÀN BÒ VÔ TRI 03. ĐÀN BÒ VÔ TRI
Fri, 10 / 2021 12:30 AM
    Ngày nọ, trên đường trở về tinh xá, đức Phật và các đệ tử gặp một người lùa đàn bò lớn vào thành. Thấy đàn bò mập mạp no tròn, chạy nhả[...]
2. Quà cho người ra đi 2. Quà cho người ra đi
Wed, 09 / 2021 1:19 AM
  Một hôm, sau quốc tang hoàng thái hậu, vua Ba-tư-nặc đến diện kiến đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn an ủi vua: – Đại vương! Xưa nay, người sống [...]
1. Đế Thích và kiếp lừa 1. Đế Thích và kiếp lừa
Mon, 09 / 2021 1:24 AM
“Đức Phật dạy Đế Thích[1] bài kệ: ‘Chư hành[2] đều vô thường Là pháp có thịnh suy Có sinh rồi biến hoại Tịch diệt là an vui. [...]