Wed, 11 / 2018 7:00 AM | Ban Biên tập

“ƠN GIÁO DƯỠNG MỘT ĐỜI NÊN HUỆ MẠNG
NGHĨA ÂN SƯ MUÔN KIẾP KHÓ ĐÁP ĐỀN”

Đạo sư Padmasambhava đã từng dạy:

“Con hãy biết rằng vị thầy còn quan trọng hơn cả ngàn vị Phật của kiếp này. Tại sao thế? Bởi vì tất cả Phật của kiếp này đều xuất hiện sau khi con đã theo một vị thầy. Trước khi có một vị thầy thì danh từ “Chư Phật” chưa hiện hữu.

Vị thầy là Phật, vị thầy là Pháp, cũng thế vị thầy là Tăng. Như thế vị thầy là gốc của Tam bảo. Hãy bỏ qua một bên mọi phụng thờ khác, mà chuyên cần phụng sự vị thầy của con. Tuỳ hỷ Người, con sẽ nhận được mọi chứng đắc mà con mong muốn”.

Nguyện cảm ơn, ghi ơn và đền ơn tất cả các vị thầy trong quá khứ, hiện tại và vị lai của con, cũng như tất cả các vị thầy khác. Nguyện mọi hạnh nguyện của tất cả các vị thầy đều viên mãn tròn đầy.

Con xin đảnh lễ người có tâm này
Thành kính quy y cội nguồn hạnh phúc
Người biết yêu thương cả kẻ hại mình.

_((()))_

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, con xin kính chúc Sư phụ kính yêu thật nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc, mãi là ngọn đèn tỏ sáng trong đêm mở sáng tâm chúng con những lúc lầm mê.

A Di Đà Phật

Con, Diệu Nguyên

Bài viết cùng chuyên mục