GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VIỆN CHUYÊN TU   THÔNG BÁO V/v Đăng ký Xuất gia gieo duyên tại Hàn Quốc, năm 2022 ————————————————— Kinh Công đức xuất gia có chép: “… Khi ấy, Tôn giả A-nan chắp tay bạch Đức Phật rằng: – Bạch Đức Thế Tôn! Nếu như có người khuyên người […]

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

VIỆN CHUYÊN TU

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng Xuất gia gieo duyên tại Hàn Quốc, năm 2022

—————————————————

Kinh Công đức xuất gia có chép:

“… Khi ấy, Tôn giả A-nan chắp tay bạch Đức Phật rằng:

– Bạch Đức Thế Tôn! Nếu như có người khuyên người khác xuất gia. Nếu lại có người phá hủy nhơn duyên xuất gia của người khác, thì mắc tội báo gì? Cúi mong Thế Tôn chỉ bày đầy đủ.

Đức Phật bảo A-nan:

– Nếu như ông mãn một trăm năm mà hỏi ta việc nầy, ta dùng vô tận trí huệ, suốt trong một trăm năm, trừ lúc ăn uống mà rộng nói về công đức của người nầy vẫn không thể nói hết. Như thế người nầy thường sanh trong hàng Trời người, thường làm vị Quốc Vương, được trời người ưa mến. Còn nếu có người ở trong pháp Sa-môn này, bảo người xuất gia giúp đỡ nhơn duyên xuất gia, người ấy ở trong sanh tử thường được vui vẻ, nếu ta mãn một trăm năm mà nói phước đức đó cũng chẳng thể cùng tận. Thế nên, A-nan: Ông mãn một trăm năm suốt đời mà hỏi ta, ta nói ra công đức ấy cho đến khi ta nhập Niết-bàn cũng không thể hết…”

Chính vì lợi ích và công đức xuất gia không thể nghĩ bàn như thế, xét thấy các Phật tử gần xa có gieo trồng thiện căn và chí nguyện muốn xuất gia tu học nhưng chưa hội đủ nhân duyên, nên chúng tôi mạo muội tổ chức Chương trình Xuất gia gieo duyên (đoản kỳ xuất gia) với mục đích, ý nghĩa và lợi ích sau:

 

1. Mục đích:

Xuất gia dù chỉ là trong thời gian ngắn mà chuyên tâm giữ gìn trai giới thanh tịnh cũng gieo được nhân duyên giải thoát khổ đau, đóng cửa ba đường ác, mở ra muôn hạnh lành, sớm chứng quả Niết-bàn.

 

2. Ý nghĩa:

Người đời sống theo dục lạc và ái nhiễm để mãi chịu trầm luân, người lập hạnh xuất gia quyết chấp nhận gian nan với nếp sống thiếu thốn vật chất, sớm hôm vất vả chốn thiền môn với bái sám, tụng niệm hay tọa thiền … chỉ mong xa lìa não phiền của đời sống thế tục; đồng thời, cảnh tỉnh người người buông bỏ trần lao, thoát khỏi lưới ái.

 

3. Lợi ích:

Xuất gia tuy ngắn hạn nhưng tạo cho hành giả ý thức sâu sắc về giá trị đời sống thanh tịnh của Tăng đoàn mà tự cứu mình thoát khỏi dần sự lôi kéo của dục nhiễm, buộc ràng của lợi danh.

 

4. Đối tượng tham gia:

Tất cả nam nhân và nữ nhân tuổi từ 16 đến 60 không mắc bệnh truyền nhiễm, không bị đui điếc câm ngọng, không bị dị tật, không vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

 

5. Thời gian địa điểm:

– Thời gian: Ngày 28, 29, 30 tháng 10 năm 2022.

– Địa điểm: Chùa Hoàng Hải (Hwanghae-sa: 10, Yanghak-ro 126beon-gil, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea . 황해사: 경상북도  포항시 북구  양학로126번길 10 (학잠동))

 

6. Thời hạn đăng ký:

– Phật tử tại Hàn Quốc: Trước ngày 15/10/2022;

– Phật tử tại Việt Nam và các nước: Trước ngày 30/9/2022.

 

7. Liên hệ:

– Tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ:

*Thầy Thiện Hưng, ĐT: 090.999 2102.

*Thầy Thiện Thủ, ĐT: 090.722 1088.

– Tại Hàn Quốc, vui lòng liên hệ các Phật tử theo từng khu vực sau:

*Phật tử Thiện Chánh, ĐT: 010.6511.9318 ;

*Phật tử Diệu Hồng, ĐT: 010.2263.6783;   

*Phật tử Diệu Bình, ĐT: 010 .9315.2970 ;             

*Phật tử Diệu Quang, ĐT: 010.6675.6264.

 

8. Lưu ý:

Xuất gia gieo duyên với mục đích tạo nhân giải thoát qua sự nỗ lực tu tập trong thời gian ngắn ở thiền môn, để ứng dụng Phật pháp vào đời sống thường nhật sau Khóa tu. Tuyệt đối không được tham gia với tâm ngạo mạn muốn làm thầy người khác và có dụng ý khoe khoang, cầu danh.

 

                                                                                       Trưởng Ban Tổ chức

 

Thượng tọa Thích Thiện Thuận