Ngày: 11/03/2018

Cái giá phải trả Cái giá phải trả
CN, 03 / 2018 10:03 Sáng
Thuở xưa, trưởng giả Tu-đạt (Cấp Cô Độc) mua mảnh vườn của thái tử Kỳ-đà rồi cùng xây dựng tinh xá dâng cúng đức Thế Tôn. Mỗi vị thỉnh đức Phật và chư[...]