Ngày: 09/03/2018

Dấu Ấn Tòng Lâm Dấu Ấn Tòng Lâm
T6, 03 / 2018 8:08 Sáng
“Dấu Ấn Tòng Lâm” chính là chủ đề Lễ Truyền thống lần thứ 25 của Trường Phật học Đại Tòng Lâm do tập thể Tăng Ni sinh Trung cấp Khóa 8 đăng cai tổ chứ[...]