Ngày: 02/03/2018

Lời thề độc Lời thề độc
T6, 03 / 2018 10:05 Chiều
Thuở xưa, có vị vua tên Phất-gia-sa. Sau khi xuất gia, vua vào thành La-duyệt-kỳ khất thực. Nhưng bất hạnh thay, vua mới vào cổng thành thì bị một con[...]