Wed, 07 / 2017 8:06 AM | Ban Biên tập

THÔNG BÁO

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP TẠI HÀN QUỐC LẦN THỨ 6

—————————————

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

       Kính thưa Quý Phật tử,

       Để tạo nhân duyên học tập cách phát tâm bồ-đề và hành trì giáo pháp thậm thâm vi diệu của đức Từ phụ Thích-ca, nuôi lớn hạt giống giác ngộ trong hoàn cảnh không thuận duyên đến các già-lam tu học, Viện Chuyên Tu tổ chức KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP TẠI HÀN QUỐC LẦN THỨ 6 cho Cộng đồng Phật tử Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Hàn Quốc:

1. THỜI GIAN:

– Thời gian ở Hàn Quốc: Từ ngày 05 đến 11/10/2017;
– Thời gian Khóa tu học: Từ ngày 06 đến 08/10/2017.

2. ĐỊA ĐIỂM:

Chùa Quán Môn (觀門寺 – Gwan Mun Sa – 관문사)
Địa chỉ: 서울 서초구 바우뫼로7길 111  ( 대한불교천태관문사, 우면동 56).
111, Baumoe-ro 7-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea.

3. CHỦ ĐỀ: ĐỐI DIỆN THỰC TẠI

4. NỘI DUNG:

Quý vị tham khảo Chương trình Tu học tại đường link này.

5. BAN GIẢNG HUẤN:

Chủ giảng: Thượng tọa Thích Thiện Thuận

6. ĐĂNG KÝ:

a. Tại Việt Nam: Xin vui lòng liên hệ:

– Văn phòng Viện Chuyên Tu (chú Thiện Thủ) – ĐT: 0254 387 6947;
– Thầy Thiện Hưng – ĐT: 090 999 2102.

b. Tại Hàn Quốc: Xin vui lòng liên hệ:

– Phật tử Diệu Nhân – ĐT: 010 3578 3418
– Phật tử Diệu Hồng – ĐT: 010 2263 6783
– Phật tử Diệu Đạo – ĐT: 010 5314 2534

c. Thời hạn đăng ký:

– Phật tử tại Hàn Quốc: Trước ngày 01/10/2017;
– Phật tử tại Việt Nam: Trước ngày 10/8/2017.

Dù chỉ phát tâm tu học chơn chánh, giữ giới thanh tịnh trong sát-na cũng gieo được nhân duyên giải thoát, kính mong Quý Phật tử liễu tri.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT.

Trụ trì,

Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN

Bài viết cùng chuyên mục