T6, 01 / 2017 6:58 Sáng | Thiện Hưng

Một thương em tập ngồi thiền
Chuyên cần tĩnh tọa dáng hiền…nữ tu
Hai thương em tuổi chớm thu
Bước đi tha thước ôn nhu nhẹ nhàng
Ba thương em nói dịu dàng
Thiết tha từ ái vững vàng niềm tin
Bốn thương em nét cười xinh
Nụ cười hỷ xả đốt tình si mê
Năm thương em biết lắng nghe
Cảm thông nỗi khổ, vỗ về niềm đau
Sáu thương em giỏi dọn lau
Bụi phiền em quét, tâm sầu em chôn
Bảy thương em dạ sắt son
Học buông, hành xả, không còn tham lam
Tám thương em bỏ hờn tâm
Lửa sân tàn rụi, nẩy mầm vị tha
Chín thương em ở Ta Bà
Không chìm bể ái, không hòa sông si
Mười thương hạnh nguyện từ bi
Kiếm tìm khắp chốn…em đi vào chùa

Quảng Như

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục