Tue, 06 / 2017 2:16 PM | Thiện Hưng

Ngày 18/6/2017 (nhằm 24/5 âm lịch) Viện Chuyên Tu 2 (Long Thành, Đồng Nai) chào đón gần 1.000 hành giả vân tập về tham dự khoá huân tu lần thứ 43. Theo lịch tu học hằng tháng tại Viện Chuyên Tu, Phật tử từ các nơi vân tập về chùa cùng tu học theo thời khoá với mong muốn được tiếp cận giáo lý Phật đà qua thời thuyết giảng của Quý thầy Giáo thọ sư, tìm con đường giải thoát giác ngộ cho bản thân mình khỏi những buộc ràng, phiền não thế gian.

Trong khoá Huân tu, đại chúng lắng nghe thời pháp thoại với chủ đề “Thắng Man phu nhân – phần 2” do Thầy Trụ trì – TT. Thích Thiện Thuận thuyết giảng. Thắng Man phu nhân sau khi nhận lãnh 10 điều lành liền phát thệ nguyện thành tựu chánh pháp chẳng tiếc thân mạng mình làm lợi lạc cho tha nhân. Phát tâm dõng mãnh của Thắng Man phu nhân là một bài học cho hàng Phật tử chúng ta tự soi sự tu tập của chính mình. Vì sao khi mới đến với chùa, chúng ta phát tâm hết sức dõng mãnh, nhưng dần dà rồi sự phát tâm đó không còn dõng mãnh  nữa thay vào là giãi đãi, ưu phiền? Vì chúng ta giãi đãi, vì chúng ta thăm đắm vào tiếng khen rối rắm với lời chê, hay có khi chúng ta tự huyễn hoặc mình trong ảo mộng lợi danh chăng? Tất cả tựu chung ở một nguyên do: sự thực tập chân chánh không còn như sơ tâm ban đầu. Sự tu tập phải luôn liên tục như dùi cây lấy lửa thì sơ tâm ban đầu mới giữ mãi cho đến bờ giải thoát. Ai cũng có thiện tâm, ai cũng có phát nguyện, ai cũng có thực tập nhưng mấy ai được giải thoát? Giác ngộ là ý thức những gì làm ta đau khổ, buộc ràng và bắt đầu buông bỏ để thoát khỏi phiền não. Ghi nhớ điều này, chúng ta sẽ giữ tâm ban đầu của mình cho đến khi nhìn thấy bờ giải thoát. Những thệ nguyện của Thắng Man phu nhân có thể áp dụng trong đời sống tu tập như thế nào, sẽ được Thầy Trụ trì thuyết giảng vào kỳ Huân tu sau.

Sau thời thuyết giảng, chư hành già cùng tham gia các thời khoá như thường lệ: Lạy sám hối Hồng Danh, dùng cơm quả đường, kinh hành niệm Phật, thính kinh Đại Bát Niết Bàn – phẩm 17 – Đại chúng sở vấn, lạy Kinh Vạn Phật và công phu chiều.

Trong Khoá Huân tu này, có hơn 100 hành giả phát tâm quy y Tam bảo được Chư Tăng tự viện hướng dẫn phát lồ sám hối quay về nương tựa 3 ngôi báu Phật Pháp Tăng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOÁ HUÂN TU

Thời thuyết giảng Phật pháp

Khoá lễ sám hối Hồng Danh

Dùng cơm quả đường và kinh hành niệm Phật

Thời thính kinh Đại Bát Niết Bàn – phẩm 17 – Đại chúng sở vấn

Khoá lễ Kinh Vạn Phật

Lễ Quy y Tam bảo

Cúng mông sơn thí thực

Hoàn mãn

Bài viết cùng chuyên mục