Wed, 07 / 2017 8:15 AM | Ban Biên tập

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP TẠI HÀN QUỐC LẦN 6
 6  한국에서 수행 프로그램 법회
Ngày 05 đến 11 tháng 10 năm 2017
2017 10 05~11

Chủ đề: ĐỐI DIỆN THỰC TẠI
주제: 현실을 마주자

———————————————————————————

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC
수행 프로그램

1. Ngày thứ sáu, 06 tháng 10 năm 2017:

– 04 giờ 30: Thức chúng
– 04 giờ 45: Hô canh tọa thiền (ĐĐ. Thích Tâm Đạo)
– 05 giờ 00: Sám hối
(TT. Thích Trí Định, ĐĐ. Thích Viên Minh, ĐĐ. Thích Thiện Thông,
ĐĐ. Thích Tâm Đạo, ĐĐ. Thích Thiện Quang, ĐĐ. Thích Thiện Long )
– 07 giờ 00: Tiểu thực
– 08 giờ 30: Lễ Xuất gia gieo duyên
– 09 giờ 30: Truyền Sa-di giới
– 11 giờ 00: Thọ trai (dùng cơm trưa)
– 11 giờ 30: Kinh hành – niệm Phật
– 12 giờ 00: Chỉ tịnh (nghỉ trưa)
– 13 giờ 00: Thức chúng
– 14 giờ 00: Thuyết pháp (ĐĐ. Thích Thông Không)
– 15 giờ 30: Vấn đáp Phật pháp
(TT. Thích Trí Định, TT. Thích Thiện Thuận, TT. Thích Hạnh Bảo,
ĐĐ. Thích Viên Minh, ĐĐ. Thích Viên Anh, ĐĐ. Thích Thiện Thông,
ĐĐ. Thích Tâm Đạo, ĐĐ. Thích Thiện Thân
)
– 17 giờ 30: Tiểu thực (dùng cơm chiều)
– 18 giờ 00: Tẩy tịnh (vệ sinh, tắm giặt)
– 19 giờ 00: Tụng kinh A-di-đà
– 21 giờ 30: Hô canh tọa thiền (ĐĐ. Thích Thiện Thân)
– 22 giờ 00: Chỉ tịnh

1. 2017 106()

– 04:30: 기상
– 04:45: 좌선(틱 떰 또아)
– 05:00: 참회
– 07:00: 아침 공양
– 08:30: 출가 체험
– 09:30: 사리 계율을 주기
– 11:00: 점심 공양
– 11:30: 경행 염불
– 12:00: 휴식
– 13:00: 집합
– 14:00: 법문(고승 팃 통 콩)
– 15:30: 즉문 즉설
– 17:30: 저녁 공양
– 18:00: 수행자 개인위생
– 19:00: 아미타경 염불 수행
– 20:00: 기본 교리학습
(틱 티엔 투언, 틱 푸억 누웬, 틱 행 바우스님)
– 21:30: 좌선 
– 22:00: 휴식

2. Ngày thứ bảy, 07 tháng 10 năm 2017:

– 04 giờ 30: Thức chúng
– 04 giờ 45: Hô canh tọa thiền (ĐĐ. Thích Tâm Đạo)
– 05 giờ 00: Sám hối
(TT. Thích Hạnh Bảo, ĐĐ. Thích Viên Anh, ĐĐ. Thích Tâm Đạo,
ĐĐ. Thích Thiện Thân, ĐĐ. Thích Thiện Quang)
– 07 giờ 00: Tiểu thực
– 08 giờ 30: Thuyết pháp (TT. Thích Trí Định)
– 11 giờ 00: Thọ trai (dùng cơm trưa)
– 11 giờ 30: Kinh hành – niệm Phật
– 12 giờ 00: Chỉ tịnh (nghỉ trưa)
– 13 giờ 00: Thức chúng
– 14 giờ 00: Thuyết pháp (HT. Thích Minh Thiện)
– 15 giờ 30: Vấn đáp Phật pháp
(TT. Thích Thông Không, TT. Thích Trí Định, TT. Thích Thiện Thuận,
TT. Thích Hạnh Bảo, ĐĐ. Thích Viên Minh, ĐĐ. Thích Viên Anh,
ĐĐ. Thích Thiện Thông, ĐĐ. Thích Tâm Đạo, ĐĐ. Thích Thiện Thân
)
– 17 giờ 30: Tiểu thực (dùng cơm chiều)
– 18 giờ 00: Tẩy tịnh (vệ sinh, tắm giặt)
– 19 giờ 00: Tụng kinh A-di-đà
– 20 giờ 00: Thi trắc nghiệm Giáo lý
(TT. Thích Trí Định, TT. Thích Hạnh Bảo, ĐĐ. Thích Viên Minh,
ĐĐ. Thích Viên Anh, ĐĐ. Thích Thiện Thông, ĐĐ. Thích Tâm Đạo,
ĐĐ. Thích Thiện Thân, ĐĐ. Thích Thiện Hưng, ĐĐ. Thích Thiện Quang)
– 21 giờ 30: Hô canh tọa thiền (ĐĐ. Thích Thiện Thân)
– 22 giờ 00: Chỉ tịnh

2. 2017 10 7():

– 04:30: 기상
– 04:45: 좌선(대덕 틱 떰 또아)
– 05:00: 참회
– 07:00: 아침 공양
– 08:30: 법회 (고승 )
– 09:30: 사리 계을 주기
– 11:00: 점심 공양
– 11:30: 경행 염불
– 12:00: 휴식
– 13:00: 집합
– 14:00: 법문 (고승 팃 민 티엔)
– 15:00: 즉문 즉설 
– 17:30: 저녁 공양
– 18:00: 수행자 개인위생
– 19:00: 아미타경 염불 수행
– 20:00: 기본 교리 시험 
– 21:30: 좌선 (대덕 틱 티엔 턴 스님)
– 22:00: 휴식

3. Ngày Chủ nhật, 08 tháng 10 năm 2017:

– 04 giờ 00: Thức chúng
– 04 giờ 30: Hô canh tọa thiền (TT. Thích Hạnh Bảo)
– 04 giờ 30: Sám hối
(TT. Thích Hạnh Bảo, TT. Thích Trí Định, ĐĐ. Thích Viên Minh, ĐĐ. Thích Viên Anh,
ĐĐ. Thích Thiện Thông, ĐĐ. Thích Tâm Đạo, ĐĐ. Thích Thiện Quang
)
– 07 giờ 00: Tiểu thực
– 08 giờ 00: Thuyết pháp (HT. Thích Tấn Đạt)
09 giờ 30: Lễ Khai mạc Khóa Tu học (có chương trình riêng)
– 11 giờ 00: Chụp ảnh lưu niệm
– 11 giờ 30: Khất thực – Thọ trai
– 12 giờ 00: Kinh hành – niệm Phật
– 12 giờ 30: Chỉ tịnh (nghỉ trưa)
– 13 giờ 00: Thức chúng
– 13 giờ 30: Lễ Vu-lan (chủ đề: Mẹ ơi, hãy yên lòng!)
– 15 giờ 30: Xả giới cho các Giới tử xuất gia gieo duyên
– 16 giờ 00: Lễ siêu độ đồng bào Việt Nam tử nạn ở Hàn Quốc
(ĐĐ. Thích Tâm Đạo, ĐĐ. Thích Viên Anh, ĐĐ. Thích Thiện Thông
ĐĐ. Thích Thiện Thân, ĐĐ. Thích Thiện Hưng, ĐĐ. Thích Thiện Quang)
– 17 giờ 30: Dược thạch (dùng cơm chiều)
– 18 giờ 00: Chia tay.

3. 2017 10 08():

– 04:00: 기상
– 04:30: 좌선 (틱 행 바우 스님)
– 04:30: 참회 
– 07:00: 아침 공양
– 08:30: 법문
09:30: 개막식 (프로그램 별도)
– 11:00: 기년 사진 촬영
– 11:30: 탁발-점심 공양
– 12:00: 경행 염불
– 12:30: 휴식
– 13:00: 집합
– 13:30: 부란 효도 법회(제목: 어머니, 마음을 편안하세요!)
– 15:30: 출가 체험자가 계율을 풀다
– 16:00: 한국에서 사망하는 베트남인 위한 극락왕생 기원
– 17:30: 저녁 공양
– 18:00: 해산

4. Ngày thứ hai, 09 tháng 10 năm 2017:

Tham quan

5. Ngày thứ ba, 10 tháng 10 năm 2017:

Tham quan, mua sắm

6. Ngày thứ tư, 11 tháng 10 năm 2017:

Ra phi trường về Việt Nam.

4. 2017 10 09  ()

관람

5. 2017 10 10 ()

관람, 쇼핑

6. 2017 10 11  ()

귀국

Bài viết cùng chuyên mục