Mon, 01 / 2017 5:09 PM | Ban Biên tập

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP LẦN THỨ 5 TẠI HÀN QUỐC

 I. CHÙA TAM QUANG
Sam Kwang Sa 131 Mountain, Choeup-dong, Busan Jin-gu, Busan
(삼광사부산광역시부산진구초읍동산 131)
Ngày 07 – 09 tháng 4 năm 2017

—————————————————-

1. Ngày thứ sáu, 07 tháng 4 năm 2017:

– 12 giờ 00: Nhận phòng
– 13 giờ 00: Dùng cơm
– 14 giờ 00: Tham vấn Hòa thượng Se Woon (Trụ trì chùa Tam Quang)
– 16 giờ 00: Sinh hoạt, trang trí
– 17 giờ 30: Tiểu thực (dùng cơm chiều)
– 18 giờ 00: Tẩy tịnh (vệ sinh, tắm giặt)
– 19 giờ 00: Tụng kinh A Di Đà
– 20 giờ 00: Thuyết pháp (TT. Thích Hạnh Nguyện phụ trách)
– 21 giờ 30: Tọa thiền (ĐĐ. Thích Thiện Long hô canh)
– 22 giờ 00: Chỉ tịnh.

 2. Ngày thứ bảy, 08 tháng 4 năm 2017:

– 04 giờ 00: Thức chúng
– 04 giờ 30: Hô canh tọa thiền (ĐĐ. Thích Như Tịnh hô canh)
– 05 giờ 00: Tụng kinh Dược Sư
– 07 giờ 00: Tiểu thực
– 08 giờ 00: Thuyết pháp (TT. Thích Hạnh Bảo phụ trách)
09 giờ 30: Vấn đáp Phật pháp
(HT. Thích Như Điển, TT. Thích Thông Triết, TT. Thích Thiện Thuận,
TT. Thích Hạnh Bảo, ĐĐ. Thích Viên Giác, NT. Thích nữ Thuần Trí,
NS. 
Thích nữ Minh Huệ phụ trách)
– 10 giờ 00: Lễ Khai mạc (có Chương trình riêng)
– 11 giờ 00: Thọ trai (dùng cơm trưa)
– 11 giờ 30: Kinh hành – niệm Phật
– 12 giờ 00: Chỉ tịnh (nghỉ trưa)
– 13 giờ 00: Thức chúng
– 14 giờ 00: Thuyết pháp (NT. Thích nữ Thuần Trí phụ trách)
– 16 giờ 00: Vấn đáp Phật pháp
(HT. Thích Như Điển, TT. Thích Thông Triết, TT. Thích Hạnh Nguyện,
ĐĐ. Thích Pháp Trú, ĐĐ. Thích Viên Giác, ĐĐ. Thích Như Tịnh,
NS. 
Thích nữ Diệu Phước phụ trách)
– 17 giờ 30: Tiểu thực (dùng cơm chiều)
– 18 giờ 00: Tẩy tịnh (vệ sinh, tắm giặt)
– 19 giờ 00: Tụng kinh Pháp Hoa – phẩm Phổ Môn
– 20 giờ 00: Thi Giáo lý
(ĐĐ. Thích Pháp Trú, ĐĐ. Thích Viên Anh, ĐĐ. Thích Như Tịnh,
ĐĐ. Thích Viên Giác, ĐĐ. Thích Thiện Hưng, NS. TN Minh Huệ phụ trách)
– 21 giờ 30: Tọa thiền (ĐĐ. Thích Thiện Long phụ trách)
– 22 giờ 00: Chỉ tịnh

 3. Ngày Chủ nhật, 09 tháng 4 năm 2017:

– 04 giờ 00: Thức chúng
– 04 giờ 30: Tọa thiền (ĐĐ. Thích Như Tịnh phụ trách)
– 04 giờ 30: Sám hối
– 07 giờ 00: Tiểu thực
– 08 giờ 00: Thuyết pháp  (TT. Thích Thiện Thuận phụ trách)
09 giờ 30: 10 giờ 00: Lễ Khai mạc (có Chương trình riêng)
– 11 giờ 00: Thọ trai
– 11 giờ 30: Kinh hành – niệm Phật
– 12 giờ 00: Chỉ tịnh (nghỉ trưa)
– 13 giờ 00: Thức chúng
– 13 giờ 30: Lễ Quy y Tam bảo
(TT. Thích Thiện Thuận, TT. Thích Hạnh Bảo, ĐĐ. Thích Pháp Trú,
ĐĐ. Thích Viên Giác, ĐĐ. Thích Viên Anh, ĐĐ. Thích Thiện Hưng,
ĐĐ. Thích Thiện Trí, ĐĐ. Thích Thiện Long phụ trách)
– 15 giờ 00: Trà đạo, chụp ảnh lưu niệm
– 17 giờ 30: Dược thạch (dùng cơm chiều)
– 18 giờ 00: Hoàn mãn.

————————————————————-

II. CHÙA HOÀNG LONG
Hwang Nyong  Sa 1172-1 Bongsudae ro, Seo-gu, Incheon
( 황룡사, 인천광역시, 서구, 봉수대로 1172-1)
Ngày 14 – 16 tháng 4 năm 2017

1. Ngày thứ sáu, 14 tháng 4 năm 2017:

– 12 giờ 00: Nhận phòng
– 13 giờ 00: Dùng cơm
– 14 giờ 00: Tham vấn Hòa thượng Gal Su (Trụ trì chùa Hoàng Long)
– 16 giờ 00: Sinh hoạt, trang trí
– 17 giờ 30: Tiểu thực (dùng cơm chiều)
– 18 giờ 00: Tẩy tịnh (vệ sinh, tắm giặt)
– 19 giờ 00: Tụng kinh A Di Đà
– 20 giờ 00: Thuyết pháp (TT. Thích Hạnh Nguyện phụ trách)
– 21 giờ 30: Tọa thiền (ĐĐ. Thích Thiện Long hô canh)
– 22 giờ 00: Chỉ tịnh.

 2. Ngày thứ bảy, 15 tháng 4 năm 2017:

– 04 giờ 00: Thức chúng
– 04 giờ 30: Hô canh tọa thiền (ĐĐ. Thích Như Tịnh hô canh)
– 05 giờ 00: Tụng kinh Dược Sư
– 07 giờ 00: Tiểu thực
– 08 giờ 00: Thuyết pháp  (TT. Thích Hạnh Bảo phụ trách)
09 giờ 30: Vấn đáp Phật pháp
(HT. Thích Như Điển, TT. Thích Thông Triết, TT. Thích Thiện Thuận,
TT. Thích Hạnh Bảo, ĐĐ. Thích Viên Giác, NT. Thích nữ Thuần Trí,
NS. Thích nữ Minh Huệ phụ trách)
– 11 giờ 00: Thọ trai (dùng cơm trưa)
– 11 giờ 30: Kinh hành – niệm Phật
– 12 giờ 00: Chỉ tịnh (nghỉ trưa)
– 13 giờ 00: Thức chúng
– 14 giờ 00: Thuyết pháp (NT. Thích nữ Thuần Trí phụ trách)
– 16 giờ 00: Vấn đáp Phật pháp
(HT. Thích Như Điển, TT. Thích Thông Triết, TT. Thích Hạnh Nguyện,
ĐĐ. Thích Pháp Trú, ĐĐ. Thích Viên Anh, ĐĐ. Thích Như Tịnh,
NS. Thích nữ Diệu Phước phụ trách)
– 17 giờ 30: Tiểu thực (dùng cơm chiều)
– 18 giờ 00: Tẩy tịnh (vệ sinh, tắm giặt)
– 19 giờ 00: Tụng kinh Pháp Hoa – phẩm Phổ Môn
– 20 giờ 00: Thi Giáo lý
(ĐĐ. Thích Pháp Trú, ĐĐ. Thích Viên Anh, ĐĐ. Thích Như Tịnh,
ĐĐ. Thích Viên Giác, ĐĐ. Thích Thiện Hưng, NS. TN Minh Huệ phụ trách)
– 21 giờ 30: Tọa thiền (ĐĐ. Thích Thiện Long phụ trách)
– 22 giờ 00: Chỉ tịnh

 3. Ngày Chủ nhật, 16 tháng 4 năm 2017:

– 04 giờ 00: Thức chúng
– 04 giờ 30: Tọa thiền (ĐĐ. Thích Như Tịnh phụ trách)
– 04 giờ 30: Sám hối Hồng danh
– 07 giờ 00: Tiểu thực
– 08 giờ 00: Thuyết pháp  (TT. Thích Thiện Thuận phụ trách)
09 giờ 30: Lễ Khai mạc (có Chương trình riêng)
(HT. Thích Như Điển, TT. Thích Thông Triết, TT. Thích Thiện Thuận,
TT. 
Thích Hạnh Bảo, ĐĐ. Thích Viên Giác, NT. Thích nữ Thuần Trí,
NS. Thích nữ Minh Huệ phụ trách)
– 11 giờ 00: Thọ trai
– 11 giờ 30: Kinh hành – niệm Phật
– 12 giờ 00: Chỉ tịnh (nghỉ trưa)
– 13 giờ 00: Thức chúng
– 13 giờ 30: Lễ Quy y Tam bảo
(TT. Thích Thiện Thuận, TT. Thích Hạnh Bảo, ĐĐ. Thích Pháp Trú,
ĐĐ. Thích Viên Giác, ĐĐ. Thích Viên Anh, ĐĐ. Thích Thiện Hưng,
ĐĐ. Thích Thiện Trí, ĐĐ. Thích Thiện Long phụ trách)
– 15 giờ 00: Trà đạo, chụp ảnh lưu niệm
– 17 giờ 30: Dược thạch (dùng cơm chiều)
– 18 giờ 00: Hoàn mãn.

 

          BAN TỔ CHỨC

Bài viết cùng chuyên mục