Ngày: 03/09/2017

Lễ Tự tứ năm 2017 (Phần 1) Lễ Tự tứ năm 2017 (Phần 1)
CN, 09 / 2017 11:14 Chiều
      PHẦN I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ       Hằng năm, cứ sau ba tháng an cư kiết hạ để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới-định tuệ, đến ngày mãn hạ, chư Tăng[...]